FRIENDS/MEMBERS OF KWIM

Yuran pendaftaran keahlian adalah sebanyak RM10 dan yuran tahunan adalah sebanyak RM 50.00 sahaja, dikenakan pada MEMBERS OF KWIM. Yuran ini haruslah di bayar sewaktu mendaftar keahlian dan pada setiap awal tahun. FRIENDS OF KWIM (SAHABAT iKON) diberikan keahlian percuma seumur hidup.
Membership registration fee is RM10 & yearly fee is RM50.00 for MEMBERS OF KWIM. This must be paid upon signing and at the beginning of each year. FRIENDS OF KWIM (SHABAT iKON) membership is free.

Kelayakan umur adalah 18 tahun keatas.
Must be of 18 years of age.

Friends Of KWIM akan mendapat:
Friends of KWIM will get the following:

Nikmati jemputan dan diskaun untuk seminar/latihan/bimbingan/roadshows dan acara lain dalam pendidikan dan keusahawanan yang di anjurkan oleh KWIM.
Enjoy invitations and discounts on entrepreneurship and education seminars/training/coaching/ roadshows and other events provided by KWIM

Nikmati diskaun dan jemputan untuk pemeriksaan/ ujian saringan kesihatan yang di sediakan oleh KWIM.
Enjoy discounts and invitations on health check ups/ screening and wellness provided by KWIM.

Friends of KWIM bersetuju untuk mematuhi semua dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh KWIM
Friends of KWIM agrees to abide by all policies and procedures set forth by KWIM.

Kegagalan mematuhi semua dasar dan prosedur akan membawa kepada pengusiran.
Failing to abide by these policies and procedures may lead to expulsion.

Terma-terma dan syarat-syarat ini mungkin berberubah mengikut kesesuaian pihak KWIM dan anda akan dimaklumkan sekiranya terdapat sebarang variasi atau pindaan yang dibuat.
These terms and conditions may vary as KWIM sees fit and you shall be informed should there be any variations or amendments made.